Pratisyen Tabip 2021 Yılı İl İçi Atama ve Yer Değişikliği
20 Eylül 2021

T.C.

UŞAK VALİLİĞİ

İl Sağlık Müdürlüğü

 

 

 

SAĞLIK PERSONELİNİN  2021 YILI İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ

İLAN METNİ

 

 

           657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. ve 76.  maddeleri,  Bakanlığımız Atama ve  Nakil Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık  Personelinin 2021 Yılı İl İçi Atama ve Yer Değişikliği Yönergesine istinaden;

          İl düzeyinde 100. Dönem Devlet Hizmet Yükümlüsü Kurası ile İlimize 51 (elli bir) Pratisyen Tabip  ataması yapılmış olup, bazı birimlerde Personel Dağılım Cetveli (PDC) fazlası oluştuğu ve ilan edilen Kurumlarımızda da Personel Dağılım Cetveline (PDC) göre ihtiyaç olduğundan  personelin adil ve dengeli dağılımının yapılabilmesi için Pratisyen Tabip kadrosunun ilan edilen birim ve sayı kadar il içi atama yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

        1-İl İçi atama başvuruları 21/09/2021 –28/09/2021  tarihleri arasında Personelin  görev yaptığı Kurum kayıtlarına girecektir. Başvuru Formu, PBS’den alınmış hizmet puanı çıktısı ve kurum üst yazısı ile beraber en geç 29/09/2021 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğünde olacak şekilde  gönderilecektir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular ve faks yoluyla Müdürlüğümüze  iletilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

       2-İl İçi ataması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/A bendine ve sözleşmeli 4924 olan personeli kapsamaktadır. 5258 sayılı kanuna göre Sözleşmeli Aile Hekimi Statüsünde olan Tabiplerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

       3-4924 sayılı kanuna tabi görev yapan Tabiplerin müracaatları halinde müracaat dilekçeleriyle beraber 4924 istifa dilekçelerini de Kurumlarına vermeleri gerekmektedir. İlgili hekimler yerleşmeye hak kazanamadıkları takdirde 4924 istifa dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

 

       4-İlan edilen münhal kadrolara atanmak isteyen personelin başvurusuna takiben, Komisyon, hizmet puanına göre tercih sırasını esas alarak personelin atamasını tamamlar. Aynı kadronun eşit puana sahip birden fazla personel tarafından tercih edilmesi halinde, hizmet süresi fazla olan personel atanır. Hizmet puanı ve hizmet süresi eşit olan personel arasından kura çekilerek değerlendirme yapılacaktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı kurumda hizmetlerin aksamaması için bağlı bulunduğu kurum idarecilerinin talebi doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü sınırlama getirebilir. Tayin talebinde bulunan personelden halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında % 60’ın altına düşmesi durumunda ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Ancak atanma tarihinden itibaren 3 (üç) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin göreve başlamaması halinde ayrılışların bu süreyi geçirmeden sağlanacaktır.

 

       5-İlan edilen yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.

 

      6-Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için, 21/09/2021 tarihi itibariyle görev yaptıkları birimde fiilen en az 1 (bir) yıl çalışmış (ücretsiz izinde geçen süre dahil edilmeyecektir) olan personelin müracaatları kabul edilecektir.

 

       7-İl İçi atama için başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları Komisyon tarafından incelenerek değerlendirilmesini takiben atama sonuçları Müdürlüğümüz web sitesinde ilan edilecektir.   

 

       8-Kurumumuzda atama işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar mevzuat değişikliği ya da Personel Dağılım Cetvelinin değişmesi, Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara merkezi atama yapılması veya herhangi bir sebeple atamaların Bakanlığımız ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi) sisteminden yapılamaması durumunda münhal ilan edilen kadroların ilgili kısmı yada tamamı iptal edilebilir.

 

       9-Münhal Kadrolar, Müdürlüğümüz web sayfasında (www.usakism.gov.tr) hizmet birimi, unvan ve branşlar itibariyle ilan edilmiş olup müracaatlar bu doğrultuda alınacaktır.

 

      10-Müracaat edenlerin, atanmak istedikleri ünvanda halen çalışıyor olması gerekmektedir.

 

      11- Başvurusu uygun görülen personelin atamasının yapılması halinde ÇKYS/İKYS Sistemine yansıtılacak olup, Müdürlüğümüz web sayfasında (http://usakism.saglik.gov.tr) yayınlanacaktır. Ayrıca başvurusu uygun görülmeyen personelin durumu hakkında kadrosunun bulunduğu kuruma yazı yoluyla bilgi verilmeyecektir.

 

      12-İlan edilen kadrolara müracaat eden ve müracaatları uygun olan ataması yapılan personel 45 (kırkbeş) gün  içinde atandığı tesise başlayışını yapmadığı taktirde atamasından vazgeçtiğine dair dilekçesini görev yaptığı Sağlık Tesisi aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğüne  göndermek zorundadır. Atanan personelin  Hastalık izni Refakat izni … vb. durumlarda durumunu açıklayıcı dilekçesi ile birlikte kurumundan üst yazı ile gelecektir.   …/…/2021

 

 

  MÜRACAAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • 1-Dilekçe (Ek.1)
  • 2-Atama ve Nakil Talep Formu (Ek.2)

        Belgelerin asılları olacak, faks ya da fotokopiler kabul edilmeyecektir.

 

 

                                                                     

                                                                                           Dr. Sedat KAVAS

                                                                                            İl Sağlık Müdürü

 

 

İl İçi Atama Formu.
MÜNHAL KADROLAR 21.05.2021